OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
Ryszard Warchoł

Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

adres e-mail: ryszard@ryszardwarchol.pl
adres pocztowy: os. Stalowe 16/36, 31-922 Kraków
Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi
przez Ciebie przez stronę lub przez allegro na moim koncie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych  ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu , w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za towary sprzedane 
zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji
i rozwiązywania problemów technicznych;
obsługi reklamacji w sklepie  w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych
i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu , którym jest:
kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją
zgodą - przez e-mail oraz telefon;
zapewnienie obsługi usług płatniczych;
obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz
kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
prowadzenie analiz statystycznych;
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia
przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą
z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego)
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będę mógł zawrzeć
z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z moich usług.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.
ze względów rachunkowych lub podatkowych. 

Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia
Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane ; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania
Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –
możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość
tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały
usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia
roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej
zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Jak można wycofać zgodę:
Zgodę na cele marketingowe/handlowe przesyłane drogą e-mail oraz sms/mms można odwołać w każdym czasie w sposób wolny od opłat przesyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres ryszard@ryszardwarchol.pl 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniam podmiotom wspierającym mnie w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. 
Mogę przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowuje Twoje dane osobowe?

Przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu
w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do
momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych
zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć
udział – będę przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
będę przechowywać dane przez okres, w którym jestem zobowiązany do zachowania danych lub
dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich
spełnienia przez organy publiczne.

Czy przetwarzam Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże
nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać
na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również
w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
Back to Top